Novio.pl
Kategoria: Inne, Prawo

Dofinansowanie z NFOŚiGW na budowę domów pasywnych i energooszczędnych

System dofinansowania budowy domów pasywnych i energooszczędnych ma swoje źródła w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z maja 2010 roku, w której zdecydowano się zobowiązać państwa Unii Europejskiej do zrealizowania strategii, mającej na celu zminimalizowanie zużycia energii w domach jednorodzinnych i wszystkich innych, nowo wznoszonych budynkach od 2021 roku.

Polski program dopłat dysponuje pulą środków w wysokości 300 mln zł. System jest wdrażany od bieżącego roku i będzie rozwijany do 2018 tak, aby wszystkie wypłaty zostały rozdysponowane do 2022 roku. Dotacja z NFOŚiGW przeznaczona jest na spłacenie części kapitału kredytu zaciągniętego na budowę domu i zostaje przyznana przez bank w oparciu o umowę z NFOŚiGW.

Jak uzyskać dopłatę

Najważniejszym warunkiem uzyskania dopłaty finansowej na spłatę części kredytu jest uzyskanie odpowiedniego, wymaganego w założeniach tego programu, rocznego wskaźnika zużycia energii użytkowej, niezbędnej do ogrzania domu oraz jego wentylacji, obliczanego zgodnie z wytycznymi, zawartymi w odpowiednim załączniku programowym.

Ponadto muszą zostać spełnione określone w programie wymagania techniczne, a sam projekt budowlany powinien odpowiadać przyjętym kryteriom i obostrzeniom. Należy zwrócić uwagę na jakość prac budowlanych, od których również zależy prawidłowe wypełnienie norm i wymagań projektowych, zawarowanych w programie i odpowiednich załącznikach.
Rzecz jasna istnieje kilka dodatkowych warunków, które jasno określają możliwość ubiegania się o dotację z NFOŚiGW. Jednym z nich jest kwestia wysokości kredytu. Jego suma musi być bowiem wyższa od przyznanej kwoty dotacji. Poza tym budowa musi zostać zakończona w czasie nie przekraczającym 36 miesięcy liczonych od momentu podpisania stosownej umowy kredytowej.

Warto podkreślić, że można liczyć na dofinansowanie w przypadku, kiedy inwestycja budowlana nie została ukończona w chwili zawarcia umowy kredytu. Niezbędne jest tu wypełnienie osobnych wymagań programu dopłat, takich jak wzięcie kredytu w banku widniejącym na liście instytucji współpracujących z funduszem dopłat, a także objęcie tym kredytem kwalifikowanych wydatków, określonych w szczegółowych zapisach programu dotacyjnego. Poza tym należy spełniać podstawowe zasady projektowe odnośnie warunków technicznych i posiadać pełną dokumentację kolejnych faz prac budowlanych (dokumenty i zdjęcia).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi uiścić właściwy podatek dochodowy, naliczany od przyznanej sumy wsparcia. Nie można łączyć dofinansowań w ramach programu, a udzielone wsparcie stanowi jednorazową dopłatę do kredytu na spełniający wymogi formalne i dodatkowe cel inwestycyjny.

Kto formalnie może wystąpić o dopłatę z NFOŚiGW

Formalnie uprawnionymi do otrzymania dofinansowania są osoby fizyczne, które posiadają pozwolenie na budowę wraz z prawem dysponowania nieruchomością w miejscu budowy nowego budynku (w grę wchodzi zarówno prawo własności, jak też współwłasność albo użytkowanie wieczyste). Jednocześnie o wsparcie mogą wystąpić te osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia dające im możliwość przejęcia od dewelopera praw własności nieruchomości razem budynkiem mieszkalnym bądź które mogą uzyskać decyzję o użytkowaniu wieczystym gruntu oraz o własności domu czy mieszkania. Przy czym przeniesienie opisywanych uprawnień musi wynikać z aktu notarialnego, zawartego jako umowa deweloperska, w której deweloper (może nim być np. spółdzielnia mieszkaniowa) zobowiązał się do wyznaczenia odrębnej własności nieruchomości z posadowionym na niej domem bądź do przeniesienia na osobę będącą beneficjentem dofinansowania, prawa do użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością domu. Przeniesienie uprawnień musi wynikać również z aktu notarialnego o charakterze umowy przedwstępnej, odnośnie aktu sprzedaży, ustanawiającej odrębną własność lokalu lub też sprzedaży z jednoczesnym przeniesieniem na beneficjenta prawa własności nieruchomości z posadowionym na niej domem czy też użytkowania wieczystego gruntu z jednoczesna własnością domu. Umowa z deweloperem powinna opierać się na regulacji prawnej, opisywanej w ustawie „Prawo o własności lokali”, która zwraca uwagę na potrzebę zawarcia jej w formie notarialnej, z zawartym zobowiązaniem dewelopera odnośnie ustanowienia osobnej własności lokalu oraz przeniesienia jej na rzecz osoby będącej beneficjentem programu.

Jaka jest wysokość dofinansowania

Suma dofinansowania zależy od tego, jaki jest planowany i osiągnięty standard budowanego domu. W przypadku projektu domu jednorodzinnego NF40, można liczyć na dopłatę w wysokości 30 tys. zł brutto. Z kolei każdy dom spełniający normy projektowe NF15 może zostać dofinansowany sumą 50 tys. zł brutto. Odpowiednio niższe dopłaty oferowane są w przypadku lokali mieszkalnych. I tak przy projektach NF40 wsparcie wynosi 11 tys. zł brutto, a w wariancie NF15 kształtuje się na poziomie 16 tys. zł brutto. Każde przekroczenie i niedotrzymanie projektowego standardu obniża lub cofa przyznaną dotację.

Prowadzenie działalności gospodarczej zmniejszy lub zniesie dotację

Należy zaznaczyć, że projekt dofinansowania w głównej mierze dotyczy domów energooszczędnych, w których nie będzie podejmowana działalność gospodarcza. Jeśli jednak część budynku zostanie do takich celów przeznaczona, to wysokość dopłaty zostanie automatycznie pomniejszona o część powierzchni wyznaczonej na miejsce pracy. Jednocześnie jeśli przestrzeń wyznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej będzie zajmować ponad połowę powierzchni budynku, to dotacja nie będzie mogła być zrealizowana.

Polecane projekty domów

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie wyświetlany. Obowiązkowe pola są oznaczone *

*
*